Hakkımızda

KEİG’in Kuruluşu

Kadın emeği ve istihdamı konusu, kadına karşı ayrımcılığın en yaygın olduğu alanlardan biri olmasına rağmen yakın zamana kadar ne Türkiye’nin ne de kadın örgütlerinin gündemine yeterince girmişti. Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamamızla beraber, Sosyal Politikalar altında yer alan kadın-erkek eşitliği ve ayrı bir başlık olarak tanımlanan istihdam konusu, Türkiye’de daha fazla konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Bu süreçte, kadın istihdamı üzerine yapılan toplantıların ve yazılan raporların sayısında bir artış oldu. Ancak, bu toplantı ve raporlarda kadınların istihdamını arttırmaya yönelik olarak dile getirilen politika önerileri son derece yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle Kadın İstihdamı Zirvesi’nden sonra Mart 2006 tarihinde Kadın Örgütleri Ortak Basın Açıklaması başlığı altında bir basın açıklaması kaleme aldık ve kadın örgütlerinin imzasına sunduk. Bu basın açıklamasının ardından 2 Nisan 2006 tarihinde kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan bir grup kadın aktivist ve akademisyen, örgütlenme ve politika önceliklerini tartıştığımız bir toplantı yaptık. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) bu toplantıda kuruldu.

24 Şubat 2007 tarihinde KEİG ülke çapında kadın örgütleri ve konuyla ilgili tarafların katıldığı Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı’nı düzenledi. Konferanstan sonra KEİG, kadın örgütlerinin üye olduğu bir platforma dönüştü.

Niçin KEİG?

KEİG Platformu; emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik katılımı gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 16 ilden 32 kadın örgütünün bir araya geldiği bir Platformdur. Temel olarak,  kadın emeği ve istihdamı alanında bilgi üretir ve çalışmalar yapar. Hedefi, kadınların çalışma yaşamında güvenceli ve sürekli bir yer edinmesi, iyi çalışma koşulları ve yeterli gelir sağlayan işlere sahip olması için bu alandaki politikaları etkilemek ve yeni politikalar oluşturmaktır. Bu politikaları oluştururken kadının ev içinde ücretsiz olarak yaptığı işlerin görünürleşmesine ve ev içinde ve dışında cinsiyete dayalı iş bölümünün aşınmasına yönelik bakış açısını belirler.

KEİG İlkeleri:

* KEİG, kadınların/ transların karar mekanizmalarında olduğu kadın ve LGBTİ örgütlerine açıktır.

* KEİG’de bilgi üretimi, faaliyetlerin planlanması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kolektif katılım esastır.

* Platformda hiyerarşik olmayan bir işleyiş esas alınır.

* KEİG sınıfa, bedene, cinsiyete, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı, etnik kökene ya da din ve inanca yönelik olan ayrımcılıklara karşı çıkar.

* KEİG üyesi örgütler arasında ve KEİG çalışmaları açısından önem taşıyan örgüt ve kurumlarla bilginin paylaşılması ve yayılması önemsenir.

* KEİG askeri ve yarı askeri değerlere mesafelidir.

* KEİG, politik aktivizmi lobicilik ile sınırlı olarak görmeyen, kadın hareketinin bir parçası olarak kurum ve politikaları örgütlü biçimde dönüştürmeye yönelik bir yaklaşımı benimser.

* KEİG üyesi olan örgütler Platform içinde eşit haklara sahiptir.

KEİG üyeliğinin sürdürülmesi ilkeleri

* Dernekte KEİG çalışmaları için iletişim kurulabilecek en az bir kişinin dernek tarafından belirlenmesi,

* Kadın emeği alanındaki çalışma ve toplantılara sadece dernek adına değil KEİG adına da katılım sağlanması,

* KEİG toplantılarına katılamama durumunda gerekçenin KEİG üyeleriyle paylaşılması,

* Üye derneğin yayın ve faaliyetlerinin KEİG ilkelerine uygun olması.

KEİG toplantılarına katılım ilkeleri

* Toplantılara bir kişi sabit olmak üzere iki kişinin katılımı,

* Toplantılara ilk kez katılanlara, örgütte KEİG çalışmalarını takip edenler tarafından bilgilendirme yapılması.


Güncel Haberler: