Kadın emeği ve istihdamı çalışmaları bibliyografyası

Bibliografia Listesi

1 Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecini İzleme Programı. Kadınlar ve Erkekler İçin Eşit Fırsatlar
2 Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü Panelleri 3
3 Informal Labour Markets and the Need for Migrant Workers: The Case of Turkey from a Comparative Perspective. İçinde Berggren E., Likic-Brboric B., Toksöz G., Trimikliniotis N. (Eds.), Irregular Migration, Informal Labour and Community:A Challange for Europe.
4 Kadın Gazeteciler.
5 Kırsal Alan Kadınının İstihdama Katılımı.
6 Konaklama Endüstrisinde Kadın Yöneticiler.
7‘Belonging’ and ‘Otherness’: Sex Equality in Banking in Turkey and Britain, 11(6), 668-688.
8‘Kadın Emeği’. İçinde Y. Ecevit ve N. Karginer (Ed.), Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, (ss.25-49).
9“Türkiye’nin Krizleri Önce Kadınları Vuruyor” Mit mi Gerçek mi?: Emek Piyasasından Yanıtlar. İçinde Yaman-Öztürk, M. ve Dedeoğlu, S. (Der.), Kapitalizm Ataerkillik ve Kadın Emeği Türkiye Örneği, (ss. 133-182).
101911-1922 Yıllarında Kimsesiz Kız Çocukları. İçinde Gürsoy-Naskali, N. ve Koç. A. (der.), Savaş Çocukları, Öksüzler ve Yetimler, (ss.105-115).
111950–65 Döneminde Ücretli Kadın Emeğine İlişkin Gelişmeler. 56 (2) , 117–155.
121960 Sonrası Dönemde Kadın İş Gücünün İstihdama Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.)
1321. Yüzyıla Girerken Köyden Kente Göçmüş Kadın ve Özellikle Gecekondu Kadını. İçinde O. Çitçi (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı Bildirileri. (ss. 93–100). Yayın no:285.
144–5 Yıldızlı Otellerde Çalışan Alt Ve Orta Düzey Yönetici Kadınların Mesleki Sorunları ve Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.)
154857 Sayılı İş Kanununa Göre İşverenin İş Sözleşmesi Yapma ve iş İlişkilerinde Eşit İşlem Yapma Yükümlülükleri ve Bunlara Aykırı Davranması Durumunda Karşılaşacağı Yaptırımlar. 7 (3), 37–73.
16A Critical Aproach to Women’s Entrepereneurship in Turkey.
17A Model of Gender Relations in the Turkish Family. 8 (1–2), 165–176.
18A Profile of Women Top Managers in Turkey. In Z. Arat (Ed.), Deconstructing Images of Turkish Women, NewYork: St Martin Press.
19A.B.D.’de ve Türkiye’de Yeralan Halka Açık Şirketlerin Kadın Yönetim Kurulu Üyelerinin Karşılaştırmalı İncelemesi, İçinde Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma:1–4 Mart 2004 Sempozyum Bildiri Metinleri, Cilt.1,
20AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Çalışma Yaşamındaki Kadının Basında Temsili. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara)