ORDU KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ

www.orkaguder.org.tr


ordu_kadin

Vizyon:
Etnik köken, dil, lehçe, din, mezhep, yaş, kültür, cinsel yönelim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin toplum içindeki tüm dezavantajlı kesimlerin ekonomik, sosyal ve siyasal alanda varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerine dahil oldukları ve toplumsal hayatta etkin rol aldıkları bir kent yaratmak.

Misyon:
Ekonomik durum, kültürel yapı ve siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin uyumlu, yapıcı ve üretken bir toplum geliştirilebilmesi konusunda uluslararası kuruluşlar, devlet, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, iş dünyası ve akademi dünyası ve ilgili bireylerle dayanışma içerisinde olarak ortaklıklar geliştirmek.

Toplum içinde dezavantajlı durumda olan kadın, genç ve engellilerin yanı sıra çifte dezavantaja sahip olan Engelli Kadın, Genç Kadın ya da Engelli Gençlerin iş, eğitim ve toplumsal yaşamında yaşadıkları uyumsuzluk, kaynaklara erişimde eşitsizlik ya da ayrımcılık gibi sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik eğitim ve farkındalık yaratma, savunuculuk, kampanya, lobi, kamuoyu oluşturma, ağ kurma, yayın üretme, izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yürütmek.

İlkelerimiz:
Temel hak ve özgürlüklere saygı
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, insan hakları evrensel beyannamesindeki ilkeleri esas alarak bu çerçevede kurum ve kuruluşlarla iş birliğine girer. Her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Dernek, bütün proje ve aktivitelerinde kadın-erkek eşitliğine dikkat eder. Cinsiyetler arası eşitliği sağlamak için gerekirse pozitif ayrımcılık uygular.

Şiddetsizlik
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, temel olarak şiddetsizlik kültürünü benimser. Bu kapsamda uluslararası insan hakları belgelerinde tanımlanan şiddetin her türlüsüne nereden kaynaklanırsa kaynaklansın karşı bir duruş sergiler. İktidar ilişkilerine ve şiddetin iktidar aracı olarak kullanılmasına karşı çıkar. Yapısı ve işleyişinde şiddet unsuru barındıran hiçbir grupla birlikte çalışmaz.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, hak temelli çalışan örgütler ve diğer insan hakları örgütleri ile kurduğu ilişkilerde ve ortaklıklarda, yürütülen çalışmaların süreci ve alınan kararlar ortaklaştığımız içerik ve biçimde düzenli olarak paylaşılır ve periyodik olarak kamuoyuna rapor halinde aktarılır. Derneğimiz, birlikte çalışma pratiklerinin, birlikteliklerin içindeki ve dışındaki herkese açıktır. Derneğimiz, şeffaflık ilkesini kamuoyunda saygınlığın bir göstergesi olarak kabul eder.

Katılımcılık
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, işbirliklerinde bütün kararların bütün üyelerinin katılımı ile alınması için çalışır. Kurulan ortaklıklar da örgütler, karar alma ve yönetim mekanizmalarında eşit yer alır. Bireyler ve örgütler, özgür bir biçimde düşüncelerini ifade edebilmeli ve kendi hedeflerini kurulan ortaklıkların amaçlarına dâhil edebilmelidir.

Örgütlenmeyi teşvik eder
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, örgütsüz yapıların örgütlü hale gelmesi için uğraşır. Örgütsüz bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri organları Ordu Kadını Güçlendirme Derneği içinde yaratır.

Savunuculuk
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, başta kadınlar olmak üzere engelli, genç ve çocuk grupları için hak temelli savunuculuk yapar.

Politika Geliştirme
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, geliştirdiği proje ve programların çıktılarının kamu politikasına dönüşmesini hedefler.

Sürdürülebilirlik
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, yürüttüğü çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıklar geliştirir. Proje çıktılarının kamu politikası haline gelmesini sağlayarak proje ve programların sürdürülebilirliğini hedefler.

Gönüllülük
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, çalışmalarında gönüllülüğü esas alır.

Adres : Düz Mahalle Becelgen Sokak No: 3/1 Merkez, Ordu
Telefon : 0452 233 00 18
Facebook: https://www.facebook.com/orkaguderstk?fref=ts

Şunlar İlginizi Çekebilir...