TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KADIN HEKİMLİK ve KADIN SAĞLIĞI KOLU – ANKARA


http://www.ttb.org.tr/kadinhekim
– kadinhekim@ttb.org.tr


xttb.kucuk_b50f3ecKadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu İlke ve Amaçları
Meslek, eğitim ve toplumsal yaşamda
1.Tıp eğitiminde ve hekimlik mesleğinde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmek,
2.Hekimlik mesleğinde ve özellikle cerrahi dallarda egemen olan paternalist yaklaşımı eleştirmek,
3.Tıbbın belli alanlarında (genel pratisyenlik, pediatri, cildiye, preklinik dallar) kadın hekimlerin yoğunlaşması, belli alanlarında (cerrahi dallar) ise yeterince temsil edilmemesiyle ilgili araştırmalar ve temsil edilmedikleri alanlarla ilgili çalışmalar yapmak,
4.Kadın hekim olmanın toplumsal, sosyal, kültürel yüklerini analiz etmek

TTB ortamında
5.TTB ortamında kadın hekim olmanın anlamlarını tartışmak,
6.TTB ortamında kadınların katılımını arttıracak mekanizmaları kurmak, (kota, pozitif ayrımcılık, örgütsel iklimin erkek egemen anlayıştan arındırılması gibi)

Kadın sağlığı alanında
7.Kadın sağlığına ilişkin konulara geleneksel yaklaşımdan farklı bir bakış açısı geliştirmek,
8.Kadınlara eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, sürekli sağlık hizmeti için mücadele etmek,
9.Ülkemizde öncelikli bir kadın sağlığı sorunu olan kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, bu amaçla kadın örgütleriyle ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
10.Kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesine katkı sağlamak için çalışmalar yapmak, bu amaçla kadın örgütleriyle ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İLKELER
•Egemen söylemden bağımsızlaşmış bir kadın dili oluşturmak ve bunu mümkün olduğunca ortak kılmaya çalışmak
•Üretim ve strateji geliştirme süreçlerinde sermayeden, güç ilişkilerinden, fonlardan, projecilikten uzak kalmak
•Kadınların kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kadın bakışını içeren yöntemlerle stratejiler üretebilecekleri, erkeklik ideolojisinin filtresinden geçmemiş fikirleri rahatça ve çekincesiz olarak dillendirebilecekleri, kadınların kendilerine ait sözleri söyleyebilecekleri ve aynı zamanda, bunu duyulur kılan bir alanda üretebilmek için, komisyon ve kol toplantılarının kadınların katılımına açık olması;
•Erkek meslektaşlarımızla dayanışmak, onlardan dayanışma talebetmek, daha yaşanılır bir dünya hedefimiz doğrultusunda birlikte dönüşmek ve dönüştürmek için ortak eylemlilikler ve çalışma alanları oluşturmak
•Tıbbın egemen ataerkil bakışını sorgulamak, tıbbi uygulamalarda kadını ve kadına özgü sağlık sorunlarını görünür kılmak
•Kadının sağlık ve güvenlik politikalarından dışlanmasına karşı mücadele etmek, kadın emeğini görünür kılma mücadelesine katkıda bulunmak.
•Bir halk sağlığı sorunu , kadın bedenini /cinselliğini / emeğini denetleme aracı ve patriarkal kapitalizmin en önemli silahı olarak olarak ‘kadına yönelik şiddet konusunu gündemde tutmak.

Adres : GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17 – 23 Maltepe/ Ankara 06570
Telefon: (0 312) 231 31 79
Faks : (0 312) 231 19 52

Şunlar İlginizi Çekebilir...