KEİG Platformu 7. Genel Kurul Toplantısı, Nisan 2013, İstanbul

KEİG Genel Kurul toplantısı


12 Nisan 2013
İstanbul

KEİG Platformu sekreteryası bu sene yapılan işlerle ilgili bilgiler verdi. Başbakanlık genelgesinin üzerine istihdamda kadının durumu araştırması ve sonrasında yapılan araştırmanın geldiği aşamanın bilgisi verildi. Konuyla ilgili kitabın Mayıs’ta çıkacağı ifade edildi. Bu araştırmanın sonuçlarında biri olan kreş araştırmasının platform üyelerince yapıldığı ve buradan bir kampanya örgütlenmeye başlandığı söylendi. Araştırmanın sonuçlarını kolaylıkla izleyebilmek için yapılan toplantıların sonuçlarının yazıldığı kitapçıklar çıkarıldığı ve bunların bilgisine internetten ulaşılabileceği ifade edildi (Kitapçıklara ulaşmak için tıklayın) Ayrımcılık konusunun avukatların gündemine girmesi için çeşitli illerde toplantılar yapıldığı anlatıldı. Kalkınma Bakanlığı, İLO toplantıları ve Meclis Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği toplantılarına katıldığımız dillendirildi. WEB sitesi ve bültenler hakkında bilgi verildi. Yeni dönem proje üzerine ne düşündüğümüz söylendi.

İllerden üyeler, dile getirdikleri sorunlarla önerileri birlikte sundular:

• KEİG kampanya, araştırma ve bölge toplantıları ile yereli daha iyi tanımalarına, kendilerini tanıtmalarına ve kamu kurumlarına KEİG aracılığıyla kendilerini tanıtmalarına neden olmuş. Üye örgütleri güçlendirici etkileri konuşuldu. Örgütler kendi eksikliklerini fark etmişler. Çeşitli toplantılara çağrılmalarında bu süreçler etkili olmuş. Ancak, bunun devamında gündemin nasıl etkileneceği ve yeni taleplerin nasıl oluşturulacağı konusunda yardım bekleniyor. Özellikle ülke gündemi ve yasalardaki değişikliğin takibi konusunda destek bekliyorlar.
• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantıları ile Kalkınma Ajansı toplantılarında önceden bazı bilgilerin iletilmesini ve toplantıda gündeme getirilecek konularla ilgili destek talep ediyorlar.
• Kampanya, araştırma ve bölge toplantıları bölge çapında kampanya örgütleme deneyimi kazandırmış. Konuya daha vakıf olmayı da sağlamış. Meşruluk zemini artmış, daha fazla tanınır olmuşlar, genelin bir parçası olarak özellikle güçlendirici olmuş.
• Özellikle mail ile iletişim konusunda sıkıntı yaşadıkları ifade ettiler. Telefonla iletişimi tercih ettiklerini ifade ettiler. SMS sistemi geliştirilebilir. Ama yazılı mailerin arşivlik belge olması da hatırlatıldı. İnternet konferans görüşmenin yapılıp yapılmaması da araştırılabilir dendi.
• Maillere cevap verememenin yoğunluktan kaynaklandığını ve mail ortamında iletişimi zor kurduklarını söylediler.
• Toplantılara katılımın ardından toplantıya gelen kişi yerine yeni bir kişi toplantıya geldiğinde her şeye sıfırdan başlandığı ve bunun da sorun yarattığını ifade ettiler. Yeni gelen kişinin KEİG’i anlayıp işlere adapte olana kadar epey boşa zaman geçtiğini ifade ettiler. Genel olarak toplantı katılımcılarının toplantı bilgilerini kendi üye oldukları kurumlara aktardığını, ama bu aktarımın olmadığı veya eksik olduğu durumda sorunların çıktığını anlattılar. Bilginin aktarımındaki sıkıntıların grup içi iletişimin yanı sıra sekreteryanın da sadece mail yoluyla iletişim kurmasından da kaynaklandığını belirttiler.
• Kreş kampanyasının isabetli olduğunu, konuyla ilgili pek çok bilgi edindiklerini ve nasıl bilgi edineceklerini de öğrendiklerini ifade ettiler. Yerellerdeki ihtiyaçların farkına vardıklarını söylediler.
• Üye örgütlerinin pek çok işi olduğu için diğer işler içinde platformun ortak çabalarının geriye atıldığı özeleştirisi verildi, ama kampanya ve diğer toplantıları bu durumu gidermeye başladığı ifade edildi. Toplantılar platforma üye örgütlerin aidiyetini güçlendirmekte ve adaptasyonun hızlandığını göstermiş.
• İllerde gündem yaratma ve diğer örgütleri kanalize etmede sıkıntı var. Sendikalar, meslek odaları ve üniversiteler ile iş yapmak çok zor olmaktaymış. Hem üstten bakışlarının olması, önceliklerin farklı olması gibi sorunlara çeşitli örnekler verildi. Kampanya ile bunun aşılacağına inanıldığı ifade edildi. Bir diğer sıkıntının da kadın örgütleri arasında olduğu söylendi. Ancak sendikalarla kreş kampanyası nedeniyle çalışmak önemli. Merkezlerden illere yönlendirme yapacakları ilişkiler kurulmuş. DİSK ve KESK’te tepeden ilişki kurulduğu için kampanyayı da böyle kurmak gerekebilir dendi.
• Kreş konusunda kooperatiflerden model önerisi isteyenler oldu. Konu üzerine tartışmak istediler.
• Ev eksenlilik ve kooperatif konusunu konuşmak için ayrıca bir toplantı veya çalıştay yapılması önerildi. Kooperatifleşmenin kadın istihdamı ve örgütlenmeleri için uygun bir alan mı yoksa alternatif modeller ne olmalı minvalinde tartışma başlığı önerildi.
• KEİG çalışmalarının platform üyelerine sunuş şeklinde yapılması, diğer toplantılara katılmayan üyelerin de bilgisinin artmasını sağlayabilir. Böylelikle politik tartışma yapılabilir. Kurumlarla ilişkilerin belirli kişiler üzerinden kurulmasının kişi gidince ilişkiyi sarstığı belirtildi.
• Kadın dostu kentler ve UNİCEF projeleri ile kendi gündemlerimizi nasıl dönüştürürüz? Bunları nasıl kullanabiliriz? Veya kullanabilir miyiz gibi çeşitli sorular ortaya atıldı.
• KEİG’in gündemlerinin örgütlerin şiddet gündeminden farklı olduğu için zorluk yaşandığı söylendi. Şiddet dışında bir konuyla uğraşmak psikolojik açıdan da iyi gelmiş ve özellikle kreş kampanyasının yerellerde ilgi görmüş.
• Bölge toplantılarının arttırılması talebi çıktı. Platform üyesi örgütlerin bir arada çalışma pratiklerini güçlendirdiği dile getirildi.
• Devletin kreş açması ve bunun kim tarafından denetleneceği konusu üzerine daha fazla konuşma ihtiyacı ortaya çıktı.
• Çalışma alanı olarak
o “Çocukların fişlenmesi” konusuyla ilgili mailden hareketle KEİG bunu çalışabilir önerisi geldi.
o İller arası diyaloğu sağlamak konusunda platform üyelerinin çabasından bahsedildi.
o KEİG yasaların takibini üstlenebilir önerisi yapıldı.

İkinci bölüm:

• Platform üyelerinden ve konuyla ilgili araştırmacılardan oluşan tematik (ev eksenlilik, kooperatif gibi) çalışma grupları oluşturulmasını önerildi. Kendi illerinde başka üye örgütlerle de çalışabilecekleri, koordinasyon oluşturulması hedefiyle çalışma grubu işlevsel olabilir dendi. Böylelikle taleplerin ve ihtiyaçların daha net belirlenmesi ve daha kolay deneyim aktarılması mümkün olabilir. Platform üyesi örgütlerden uzmanlaşanlar kendi deneyimlerini de ilgili örgütlerle daha işlevsel bir şekilde paylaşabilirler. Bu uzmanlaşan örgütler konuyla ilgili bilgi ve politika üretmesine öncülük ederler. Birlikte politika üretmeyi de mümkün kılabilir.
• Kreş platformunun kurduğu ilişkiler ve kampanyalar başka çalışmalardan, örneğin esnek çalışmaya dair işler için de yararlanmak önemli olabilir. Bu ilişki ağından ve kampanya süreçlerinden faydalanmak önemli.
• Her ilde iletişim için bir kişi belirlenebilir. Bu kişi ildeki diğer üyeleri harekete geçirmekle görevli olabilir. Ayrıca, yazılan mailin dili de okumayı zorlaştırıyor. Her il başka bir çözüm de düşünebilir. Platformdan gelen tüm maillerin üye örgütleri kendi içinde tartışılması önemli. Ayrıca tüm illerin birbirinin telefon numarasını alması ve gerektiğinde deneyim ve fikir paylaşması önemli. Ama bunların kâğıda dökülmesi ve arşivlenmesini de ihmal etmeden yapmak anlamlı oluyor.
• Üyelerin sayısının arttırılması, (Diyarbakır’da 17 aktif çalışan kooperatif var, kooperatiflerin üyeliğinin daha yararlı olduğunu düşünüyorlar) kooperatiflerin üye olması, hem platform için hem de kooperatiflerin güçlenmesi için iyi olur.
• Belgesel yapılabilir. Kadın emeğine yönelik çalışmaları da anlatan, Türkiye’deki fotoğrafı da gösteren bir belgesel yapılabilir.
• İllerden bülten ve web için haber yapmak /yerellerden haberleri sürekli aktarmak önemli olacaktır. Web sitesi ve bülteni birlikte oluşturmak için neler yapılabilir diye düşünmek önerildi. Her örgüt kendi çalışmasını veya önemli bulduğu bir yerel haberi iletebilir mi diye soruldu.
• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına katılmaya ağırlık vermek anlamlı olabilir. Burada bir gündem yaratmak lazım. Hazırlıklı gidilmeli ve diğer illerde de katılmanın yollarını aramalı. İş gücü piyasası analizlerine müdahil olmak lazım. Ayrıca yerelde kamu kurumlarla bir araya gelmek oldukça önemli. Onların gündemine bizim perspektifimizden kadın istihdamını sokmak gerekiyor. Faaliyetleri birbirimizle paylaşsak ve katıldığımız toplantıları yazsak deneyim paylaşsak denildi. Aylık olarak faaliyet raporu atılırsa daha hızlı iletişim kurulabilir. İİMEK’e katılan kurumların birbiri ile ilişki kurması yeniden önerildi ve vurgulandı.  Böylece bülteni de ağırlıklı kullanmak için iyi bir veri kaynağı olabilir bu faaliyet raporları.
• Girişimcilik konusunda da sıkıntılar var. Bunun bir alternatif olarak konması sorunlu ve bizim bu konuda dikkatli olmamız lazım, bir çalışma alanı olarak bunu öneriyorlar. Yaklaşımın eleştirisi olarak bir çalışma yapmak lazım.
• İzleme ve değerlendirmeye dair yine eleştirilerin tonunu yükseltmek iyi olur. Bu konudaki yapılmayanları sürekli eleştirmek önemli. İzleme ve değerlendirme süreçlerini kadın istihdamı açısından gündeme sokmak gerekiyor.
• Politik tartışmanın toplantılarda pek yapılmadığı (il bazında veya bölgesel toplantılarda) eleştirisini aldığımız için böyle bir ele alışla toplantının yapılabileceği önerildi. Politik duruş ve eleştirimiz nedir diye tartışmak önerildi. Bunu ilde birkaç örgüt bir araya gelip de tartışabilir. Bu talepleri ortaklaştırmak için de önemli olabilir. Kamu kurumları ile görüşürken de önceden kendi aramızda tartışmak kritik olabilir. Özellikle İİMEK’lerde yapılan toplantılarda daha hazırlıklı olmayı da sağlar. İŞKUR politikaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği tartışmasını yapmak önemli.
• Araştırma yapmak-ihtiyaç analizi çıktılarına göre talepler oluşturma ve öne çıkan talep ve ihtiyaçlardan, kreş kampanyası örgütlemeye başladık. Daha sonra çağırıcısı olduk. Bu yöntem olarak yeni proje için de genel kabul gördü.
• KEİG yerelde kadınları sosyal politika yapabilir hale getirirse, bu çok anlamlı olacaktır. Böylece gündem de yaratabileceğiz. Böylelikle yasaları incelemek ve birbirimizden yardım istemek diye yöntemler bulunabilir. Keza başka platformların bilgilerini de böyle kullanmak mümkün.
• Proje için bu dönem 2 yıllık bir iş ön görüyoruz: Gündemle veya mevzuat ve düzenlemelerle ilgili yorumlar yazılmasına ihtiyaç var. Bizim gündem yaratabileceğimiz raporlar ve açıklamalar ve kampanyalar yapabileceğimiz işler de yapmaya ihtiyacımız var. TÜİK hanehalkı işgücü anketleri gibi verilerin açıklanmasının bir yorum bülteni yapmaya ihtiyacımız var. KEİG platformu üyelerinin desteklenmesi (yerel savunuculuk, kapasite geliştirme ve ağ kurma için) için sürekli illerde gezecek bir çalışma yapmak önerildi. Ayrıca, merkezi toplantılarda sürekli savunuculuk yapacak ve gündemlerimizi o toplantılara sürekli taşıyacak bir çalışmayı aynı anda yürütme ihtiyacımız var. Araştırma yapma ihtiyacı çıktıkça konuyla ilgili bilgi edinmek üzere geçen sene yaptığımız gibi bir araştırma yapılabilir. Kadın araştırmaları merkezlerinde çalışılan konuları etkilemek ve aralarında ağ kurmak önemli olur. Kamudaki kadın uzmanlar arasında bir ağ kurma ve KEİG’le ilişkilenmeleri /kendi aralarında dayanışma ve bizlerle danışma ve bilgi aktarımızın sağlamak ihtiyacını konuştuk. Ancak, kadın örgütlerini bilgi kaynağı olarak görme yaklaşımını da ekarte ederek/süreci iki taraflı hale getirerek ilişkilenmek önemli denildi.
• Siyasi partilerin sürecin içinde olması sadece destekçi olarak mümkün olabilirler. Kadın meclisleri ise olabilir. Yerel seçimler hedef alındığı için partilerin olması sorunlu olabilir. Spot film, sunum, broşür ve afişler materyallerimiz ve basına gönderilebilecek basın açıklaması bulunuyor. Facebook gibi bir araçla ortak mailleri görebileceğimiz bir grup kurma kararı alındı.
• Bir eylem planı yapmamız gerekli, platformu canlandırmak için somut öneriler düşünelim. Platformun yürütme kurulunu tüm illerde kurmak önemli. Yürütme kurullarını platformun illerdeki somut önerilerini oluşturarak, zamanlı ve kişiler belirleyerek ve öneri geliştirerek öncülük yapmak üzerine konuşuldu. Ancak, bu platform KEİG’in çağrıcısı olduğu, ama tamamen sadece KEİG’in olmadığı bir grup olmalı. KEİG’in içinde 3 kişilik bir komisyon ile konuyu takip eden bir komisyon oluşturuldu: Antalya(kadın dayanışma), İzmir (kadın dayanışma) ve Diyarbakır (selis). İlk etapta kreşe dair bilgileri ortaklaştırıp, işleri koordine etmek üzere komisyon oluşturuldu. Facebook grubu kuruldu. Lütfen dâhil olunuz…
https://www.facebook.com/KresHaktirPlatformu
• Kreş kampanyası için toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri verelim, denildi.
• Konuya dair kimlerle yerellerde çalışılacağına dair bilgi atılması, faaliyetlere dair bilgi ve paylaşımlar için web sitesi takip edilebilir. Mail grubunun illerde ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi kurulacağı konusunda karar verilemedi. Ancak, ortaklaşa bilgi alışverişi için bir mekanizmanın gerektiğinde hem fikir olundu.

Şunlar İlginizi Çekebilir...